תנאי שירות        
הסכם
אחסון אתריםהוראות ההסכם להלן מכוונות אל נשים וגברים כאחד.הצדדים להסכם

חברת GNS גורליצקי נטוורק סרוויסס בע"מ
(להלן: "החברה") מצד אחד

שוכר שטח אחסון (להלן: "השוכר" או "מקבל השרות") מצד שניהואיל והחברה מספקת שירותי אחסון אתרים;והואיל ומקבל השרות מעוניין לקבל את שירותי אחסון האתרים באמצעות החברה כפי שהם;והואיל ומקבל השרות מקבל את כל התנאים בהסכם זה כפי שיפורטו להלן;כללי

1. החברה מעמידה לרשות מקבלי השרות שירותי אחסון לאתרי אינטרנט, כמפורט בהסכם זה
להלן.

2. התקשרות על פי הסכם זה תחל ביום הקצאת השטח על ידי החברה למקבל השירות ותסתיים
בכפוף להוראות הסכם זה כפי שיפורטו להלן (להלן: "תקופת האירוח").


3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע עדכונים, שדרוגים ו/או שינויים בשרת/ים אם על
פי הנחיות ו/או המלצות של יצרן מערכת ההפעלה ואם על פי שיקול דעתה הבלעדי.

4. כל המבצע ו/או מעוניין לבצע פעולה באתר (להלן: "המשתמש" או
"מקבל השירות") מצהיר ומתחייב כי הוא מודע ומסכים להוראות הסכם זה וכי
לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד בעלי
האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם. פעולה באתר פירושה: רכישת שירות אשר מוצע לרכישה
באתר.

5. "חתימה" על ההסכם/יצירת ההתקשרות, מהווה הסכמה מפורשת מצד מקבל
השירות להוראות ולתנאים כפי שיפורטו להלן וכן מביעה את התחייבות מקבל השירות לפעול
על פיהם.

6. מלבד האמור בהסכם זה, יחולו במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין מקבל השירות, התנאים
המפורטים בחבילת השירות הספציפית אותה בחר מקבל השירות, לרבות בכל הנוגע לתקופת
ההתקשרות וסכום התשלום.

7. הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את הוראות הסכם זה.כללים ומגבלות ביחס לאחסון אתרים

8. שירותי האחסון אשר יסופקו על ידי החברה למקבל השרות ישמשו למטרות חוקיות בלבד.
מקבל השרות לא יאחסן ו/או יעביר חומרים, נתונים או מידע, אשר מהווים הפרה ו/או
פגיעה בחוקי מדינת ישראל.

9. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מקבל השירות לא יאחסן ו/או יעביר חומרים,
נתונים או מידע אשר
מפרים זכויות יוצרים ו/או סודות מסחריים או שיש בהם משום הטעיה או מצג שווא. יובהר
כי מקבל השרות לא יאחסן ו/או יעביר חומרים פורנוגרפיים, לא ישלח דואר זבל.
יעביר כל תוכנה אשר מטרתה פגיעה כלשהי בקבצים ו/או בתוכנות ו/או באתרים אחרים ולא
יאחסן ו/או יעביר קבצי מוסיקה המוגנים על ידי זכויות יוצרים (מבלי לשלם תמלוגים
עבורן), הכל מבלי להטיל על נותן השירות כל אחריות בקשר לבדיקת החומרים ו/או המידע
המאוחסן.

10. מקבל השירות לא יעשה שימוש בתוכנות אשר צורכות משאבים מוגברים או מנצלות שטח
אחסון רב יותר מכפי שמוגדר בחבילת השירות בה בחר. מקבל השירות יחוייב בעלות נוספת
עבור חריגת משאבים לפי מחירון החברה כפי שמתעדכן מפעם לפעם. כמו כן, לא יפיץ מקבל
השירות הודעות אשר לצורך הפצתן נדרש שטח אחסון רב.

11. מקבל השירות אינו רשאי לאחסן באתר/ים שלו צד ג' מבלי לקבל את רשות החברה בכתב
ומראש, ובהתאם למחיר הנקוב במחירון החברה עבור קבלת שירות זה.

12. הפרה של כל אחד מהסעיפים בפרק זה להסכם, תהווה הפרה יסודית של מקבל השירות
ותביא להפסקת מתן שירותים לאלתר על ידי החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת
החברה, וזאת מבלי לפגוע מכל זכות, תרופה או סעד הנתונים לחברה על פי ההסכם ו/או על
פי כל דין.


13. ככל ומקבל השירות בוחר בחבילת שירות אשר מספקת שירות שיתופי ("אחסון")
יחולו על מקבל השירות הוראות פרק זה, זאת בנוסף ליתר הוראות הסכם זה.

14. מקבל השירות אינו רשאי לכתוב קבצים עוינים לדיסק המקומי לרבות וירוסים ותוכנות
מעקב.

15. מקבל השירות אינו רשאי לנצל את משאבי הזיכרון ואת ה-CPU
באופן שעלול לגרום נזק
לשרת.

16. מקבל השירות אינו רשאי לבצע הוספות למערכת ההפעלה ו/או לאפליקציות הקיימות
בשרת.אחריות לנזקים

17. על החברה לא חלה ולא תחול כל אחריות ביחס לשירותי האחסון אשר יסופקו על ידו.
מבלי לגרוע מכלליות האמור, לא תחול אחריות על החברה בגין נזק כל שהוא אשר ייגרם
ככל וייגרם, למקבל השירות.

18. מבלי לגרוע מכלליות האמור בפרק זה, על החברה לא תחול אחריות בגין: איבוד,
שיבוש, מחיקה או פגיעה של מידע, בסיסי נתונים, תוכנה, קבצים או זיכרון מסוג כל
שהוא, פגיעות ו/או נזקים כלשהם אשר ייגרמו לאתר/ים המאוחסנים ככל ויתרחשו, עיכובים
של שליחה ו/או העברה של מידע, אי הגעה של חומרים ו/או מידע, הגעה של חומרים ו/או
מידע ליעד שאינו נכון. נוסף על האמור לעיל, על החברה לא תחול אחריות בגין: כשלים
פנימיים וטעויות של החברה והנהלת החברה או מי מטעמם ו/או כשלים חיצוניים של נותני
שירותים אחרים באתר ככל ואלה יתרחשו מעת לעת במהלך תקופת האירוח של מקבל השרות
באתר או אחריה.

19. בנוסף על כל האמור לעיל ולהלן בפרק זה, יובהר כי החברה אינה אחראית למחיקה
ו/או פגיעה ו/או חדירה שתעשה לכל קובץ השייך למקבל השירות. יודגש כי האחריות
הבלעדית לגיבוי, שמירה והגנה על הקבצים השייכים למקבל השירות תחול על מקבל השירות
ועליו בלבד.

20. מובהר כי החברה אינה ולא תהא אחראית לעיכוב כלשהו בעליית האתר ו/או לתקלות
באתר שאינן מאפשרות את פעילות האתר וכן אינה אחראית לנזקים שייגרמו ככל וייגרמו
כתוצאה מעיכובים ותקלות כאמור. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ולהלן, החברה אינה
אחראית לתיקון כל תקלה ו/או בעיה באתר, שמקורה אינה במעשה או מחדל של החברה.

21. מקבל השירות יודע ומסכים בזאת כי הוא יהיה האחראי הבלעדי לדיוקם ולחוקיותם של
כל התכנים ו/או המידע ו/או הנתונים ו/או השירותים אשר יפורסמו ו/או יסופקו באתר/ים
המאוחסנים של מקבל השירות. כמו כן, יהיה מקבל השירות האחראי הבלעדי לכל תוצאה
שתיווצר מפרסום מידע מטעה ו/או שגוי ו/או לא מדויק ו/או
מידע אשר מפר זכויות כאלה ואחרות
המוגנות על פי חוק.

22. הצדדים להסכם יודעים ומסכימים בזאת כי כל נזק אשר ייגרם לצד ג' כתוצאה מהפרת
ההסכם על ידי מקבל השירות, יהיה באחריותו הבלעדית של מקבל השירות.

23. החברה לא תישא באחריות לפצות צד ג' כל שהוא אשר יינזק, בין כתוצאה מהפרת ההסכם
על ידי מקבל השירות ובין מכל סיבה אחרת. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף זה, ככל ותדרש
לפצות החברה צד ג' כל שהוא אשר יינזק ככל ויינזק, מקבל השירות ישלם לחברה בתוך 7
ימים מיום דרישת החברה את הסכומים הנדרשים בהתאם לסעיף זה, בתוספת הפרשי הצמדה
וריבית מיום התשלום שנעשה על ידי החברה ובתוספת הסכומים ששולמו על ידי החברה בכל
הנוגע לדרישת צד ג' האמורה לרבות הוצאות שכר טרחת עורך דין. מבלי לגרוע מהאמור
בסעיף זה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לחייב את מקבל השירות בכל הוצאה ו/או עלות
אשר נגרמה לה כתוצאה מפיצוי צד ג' כאמור.תשלומים עבור קבלת שירותי אחסון

24. דמי התקנה – ישולמו לחברה בהתאם לחבילת השירות שיבחר מקבל השירות.

25. חיוב בגין קבלת השרות מן החברה יחל מייד עם הקצאת השטח למקבל השירות.

26. דרישת התשלום תישלח אל מקבל השרות באמצעות דואר אלקטרוני או פקס או באמצעות
דרישה טלפונית והתשלום יועבר אל הנהלת החברה לאחר לא יותר מ- 5 ימים מיום שליחת
הדרישה לתשלום.

27. על איחור בתשלום של למעלה מ- 7 ימים, ישלם מקבל השירות לחברה פיצוי מוסכם
ומוערך מראש לחברה בסך של 25 ש"ח לכל יום איחור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר המוקנה לחברה על פי
הוראות הסכם זה ו/או הוראות כל דין.

28. ככל ותוך 30 יום ממועד שליחת דרישת התשלום, לא ישולם סכום החשבון, שומרת לעצמה
הנהלת החברה להפסיק את שירותי האחסון לאלתר על פי שיקול דעתה הבלעדי. למען הסר
ספק, מובהר כי אין בהפסקת השירות, כאמור, כדי לגרוע מכל זכות תרופה או סעד המוקנים
לחברה על פי הוראות הסכם זה ו/או על פי כל דין.אופן עריכת דרישת התשלום

29. מקבל השירות ישלם עבור שירותי האחסון, מדי חודש בחודשו (ביום בחודש בו התחילה
תקופת האירוח). תעריף התשלום יהיה בהתאם לחבילה בה בחר מקבל השירות, כפי שיהיה מעת
לעת. מובהר ומוסכם בזאת כי פרסום מחיר חבילת השירות באתר החברה יהווה ראיה חלוטה
למחירה של חבילת השירות ולמקבל השירות לא תהא כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כנגד
החברה ו/או מי מטעמה.

30. חבילת השירות כוללת מגבלה של כמות המידע הנכנסת והיוצאת באמצעות האתר המאוחסן.
ככל ותיווצר חריגה מן הכמות המצוינת בחבילת השרות בה בחר מקבל השירות, יחויב מקבל
השירות ב- 13 ש"ח בגין חריגה של כל 1 ג'יגה בייט.


אופן התשלום

31. התשלום ייעשה באמצעות כרטיס האשראי אשר נמסר בעת ההזמנה,
אלא אם ביקש מקבל השירות לשלם בהמחאה או לעשות שימוש לצורך תשלום דרישות התשלום
בכרטיס אשראי אחר או להעביר את הסכום בהעברה בנקאית.
בכל מקרה של תשלום בהמחאה יספק מקבל השירות לחברה פרטי כרטיס אשראי אשר ישמשו
לחיוב מקבל השירות בכל מקרה בו המחאה כאמור לא הגיעה לחברה בתוך 7 ימים ממועד
ההצטרפות לשירות ו/או לא כובדה מכל סיבה שהיא.

32. ככל ויצטברו חובות בגין אי תשלום דרישות התשלום במועדן ובכלל, הנהלת החברה
שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בפרטי כרטיס האשראי אשר נימסר על ידי מקבל
השירות בעת ההרשמה, לצורך גביית חובות אלו.

33. החברה תהיה רשאית להסב את התחייבויותיה וזכויותיה על פי הסכם זה, כולן או חלקן לאחר/חברה אחרת והכל בתנאי שזכויותיו של המשתמש על פי הסכם זה לא יפגעו.